Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Wrocław

« powrót

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011/2012

2011-10-25 10:00 

Termin składania ofert

Lipowa woj. śląskie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Usługi 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Urząd Gminy w Lipowej 

Zamawiający

90620000-9, 90630000-2 

Kod CPV

2011-10-17 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa 708, 52-485 Lipowa, woj. śląskie,
Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011/2012

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów położonych na terenie gminy Lipowa polegające na: - odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach zarządzanych przez gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych t.j. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w następujących rejonach: I Rejon. - Słotwina przez wieś dł. 1,3 km - 0435005 Sienna przez wieś dł. 3,7 km - Leśna cmentarz dł. 0,6 km - Leśna k Semli dł. 0,4 km - Leśna Przedszkole - Kościół dł. 0,3 km - Sienna k Jakubca dł. 0,3 km ------------ 6,6 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Koło Góry w Siennej - Do Zoniów w Siennej - Do Łodziany w Leśnej - Do Satławy w Leśnej - Do Bindy w Leśnej - Do Stadionu w Leśnej - Do Barteczki w Leśnej Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 220 godzin. . Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania. II Rejon. - Twardorzeczka od sklepu do Leśniczówki dł. 0,3 km - Od mostu u Widza do drogi powiatowej k Jaska w Twardorzeczce dł. 0,3 km - w Twardorzeczce k Brolla dł.0,3.km - w Twardorzeczce do Błachutów dł.0,4 km - w Twardorzeczce do Kublina dł.0,4 km - w Twardorzeczce Sośliny dł.1,2 km - w Twardorzeczce na Mokryśne dł.0,6 km - w Ostrem ,,do Knapka I dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Knapka II dł.0,3 km - w Ostrem ,,do Rypnia dł. 0,3 km - w Ostrem ,,do Miki dł. 0,2 km - boisko Gimnazjum w Twardorzeczce ------------ 4,6 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - w Twardorzeczce do Haręźlaka - w Twardorzeczce do Gąsiorka - do Polaka w Ostrem Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 150 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania. III Rejon. - Piwniczka - Kastelik w Dolnej Lipowej dł. 1,5 km - Do Semli w Dolnej Lipowej dł. 1,3 km - Lipowa Podkościół dł. 1,2 km - Lipowa Nadkościół dł. 1,3 km - Lipowa Zemanka- Podlas dł. 1,5 km - Lipowa Jaski - łącznik z Nadkościoł dł. 0,5 km - Lipowa - Wielidroga dł. 0,7 km - Parking Lipowa Karczma 700 m2 - Parking przy Urzędzie Gminy - Plac Szkoły Podstawowej w Lipowej ------------ 8,0 km +0,07 ha. Ponadto w II kolejności odśnieżania : - Do Urbasia w Lipowej Dolnej - Do Kanady w Lipowej Dolnej - Do Caputy w Lipowej Nadkościół - Do Biegunów w Lipowej Nadkościół - Do Kupczaka w Lipowej Brzezinach - Po Brzegach w Lipowej Brzezinach - Od Gamarych w stronę boiska sportowego Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 250 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania. IV Rejon. - Słotwina Wandzle dł. 1,1 km - Lipowa Bugaj dł. 2,0 km - Lipowa Poddzielec k Chudeckiej dł. 0,2 km - Lipowa ZZD dł. 1,5 km - Lipowa do Barutów dł. 1,3 km - Lipowa Baruty most Kalniański dł. 1,5 km - Lipowa Jastrząbka- Gwizdałówka dł. 0,8 km - Lipowa Podlas dł. 1,8 km - Lipowa Podlas do Drągowego dł. 0,5 km ------------ 10,7 km Ponadto w II kolejności odśnieżania: - Nad Szkołą w Słotwinie - Łącznik w Słotwinie - Do Zuziaka w Lipowej Podlas - Do Wojtusiaka w Lipowej Podlas - Do Wojcieszyka w Lipowej Podlas - Do Kubaczki w Lipowej Podlas Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 260 godzin Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania. V Rejon. Teren całej gminy w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu przy użyciu ciężkiego sprzętu: pług wirnikowy o szerokości roboczej min.2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3. Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 50 godzin w tym 25godzin wirnik 25 godzin ładowarka. w okresie: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2012 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak liczba części: 5

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 1334440800

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udokumentują wykonywanie w przeciągu ostatnich trzech lat wykonywanie usług w zakresie odśnieżania o wartości nie mniejszej niż wartość przedłożonej oferty.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ze względu na specyfikę dróg gminnych (małe szerokości, teren górski) zamawiający wymaga od wykonawców, aby do realizacji zamówienia w jednym rejonie dysponowali sprzętem w rodzaju: w rejonie 2,3 i 4 usługa ma być wykonywana ciągnikiem z napędem na dwie osie, z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania(lewo- prawo), w rejonie 1 dopuszcza się wykonywanie usługi ciągnikiem z napędem na dwie osie ,z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania (lewo-prawo) Od wykonawców składających oferty na rejon 1, 3 i 4 wymaga się ponadto obowiązkowego posiadania rozrzutnika. w rejonie 5 wymagany sprzęt typu ciężkiego: wirnik o szerokości roboczej min. 2,40 m, oraz ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3. Pojazdy wykonujące prace na drodze winny wysyłać żółte sygnały błyskowe. Jeżeli Wykonawca złoży oferty częściowe na realizację zamówienia w dwóch obszarach , a wykaże w nich ten sam sprzęt, jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia;

III.6) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, raz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5
6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6
7.Wykaz usług w zakresie odśnieżania - załącznik nr 7
8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej.
10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie.
Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.
Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt.IX ppkt: 1-10 musi być złożony przez każdego wykonawcę.
12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA!
1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Działając zgodnie z Art.144 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: Zmian ogólnych: - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej. - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmian wpływających na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) - z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy ( na korzyść Zamawiającego) wynikająca z przyczyn, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie można było przewidzieć. Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.ug-lipowa.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowel 34-324 Lipowa 708 pokój nr3

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-10-25, godzina: 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowel 34-324 Lipowa 708 biuro podawcze parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Sekcja IV: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011 2012 w rejonie I

IV.1) Data udzielenia zamówienia:

IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

, , , kraj/woj.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

Cena wybranej oferty:

Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

Waluta:

Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011 2012 w rejonie II

IV.1) Data udzielenia zamówienia:

IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

, , , kraj/woj.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

Cena wybranej oferty:

Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

Waluta:

Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011 2012 w rejonie III

IV.1) Data udzielenia zamówienia:

IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

, , , kraj/woj.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

Cena wybranej oferty:

Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

Waluta:

Część nr: 4 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011 2012 w rejonie IV

IV.1) Data udzielenia zamówienia:

IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

, , , kraj/woj.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

Cena wybranej oferty:

Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

Waluta:

Część nr: 5 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2011 2012 w rejonie V

IV.1) Data udzielenia zamówienia:

IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

, , , kraj/woj.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

Cena wybranej oferty:

Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

Waluta: